سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی روان شناسی
منوی اصلی

نمونه سوالات آغازین

سئوالات ارزشیابی آغازین مربوط به صفحات 10-6 کتاب روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی

1-   نظریه علمی  را تعریف کنید . ( رفتار ورودی ، دانستنی ، پرسش شفاهی )

2-   نظریه علمی چگونه وطی چه مراحلی تهیه می گردد ؟ ( رفتار ورودی ، دانستنی ، پرسش شفاهی ومداد کاغذی )

3-   بر اساس کتاب فلسفه خود استقرا را معنی کنید؟( رفتار ورودی ، دانستنی ، پرسش شفاهی )

4-   بر اساس کتاب فلسفه خود قیاس را تعریف کنید؟ ( رفتار ورودی ، دانستنی ، پرسش شفاهی )

5 هر تعریفی از روان شناسی می دانید بیان کنید؟(رفتار ورودی،دانستنی،پرسش شفاهی)

6-    منظور از رفتار چیست ؟ ( رفتار ورودی ، دانستنی ، پرسش شفاهی )

7-   آیا فکر کردن رفتار است؟( رفتار ورودی ، مهارتی، پرسش شفاهی )

8-   قابل مشاهده بودن رفتار را به صورت عملی نشان دهید؟ ( رفتار ورودی ، مهارتی ، پرسش شفاهی ،آزمون عملکردی)

9-   مشاهده غیر مستقیم رفتار را با انجام یک رفتار نشان دهید؟ ( رفتار ورودی ، مهارتی ، پرسش شفاهی ،آزمون عملکردی )

10- رفتارپرخاشگری را زاویه های مختلف توصیف ،تبیین و پیش بینی کنید؟ ( رفتار ورودی ، دانستنی، آزمونن مداد کاغذی )

 11- انسانی را در یک دایره می گذاریم وباپنج دوربین مختلف اورا نگاه می کنیم ؟چه می بینیم ؟آیا تصاویر دوربین ها کامل است ؟برای داشتن یک تصویر کامل چه باید کرد؟ ( رفتار ورودی، مهارتی، پرسش شفاهی )

12- رابطه بدن وروان را با ذکر مثالی بیلن کند.(رفتار ورودی ،دانستنی ،پرسش شفاهی )

13-تاثیر جسم بر روان وران بر جسم را در مثال های زیر تشخیص دهد.(رفتار ورودی ،مهارتی ،مداد کاغذی یا شفاهی)

مثال:1-فردی به دلیل سرطان افسرده شده است.(جسم بر روان روان بر جسم )

2- فردی بر اثر اضطراب بالا به شدت وزن کم کرده است.(جسم بر روان روان بر جسم)

13-کار افراد با نگرش زیست شناختی را بیان کند؟(رفتار ورودی،دانستنی ،پرسش شفاهی)

14-دانش آموز بتواندنظریه علمی را تعریف کندوبگوید از طریق کدام فرایند های مکمل انجام می شود.       ( رفتار خروجی ، دانستنی، پرسش شفاهی )

15-قیاس واستقرا را تعریف کند؟(رفتار خروجی،دانستنی،پرسشس شفاهی)

16 - با ذکر مثالی قیاس واستقرا را از هم تفکیک کنید؟ ( رفتار ورودی ، مهارتی ، پرسش شفاهی )

17-در مثال های زیر قیاس واستقرا را تشخیص دهد؟(رفتار خروجی،مهارتی ،پرسش شفاهی)

مثال:1-روان شناسی برای تحقیق در مورد نوجوانان ابتدا فرضیه ای می دهد که همه نوجوانان پرخاشگرند،سپس برای تایید فرضیه خود از آنها تست می گیرد (قیاس- استقرا)

2-داندانپزشکی وارد روستا می شود وجند نفر از روستائیان را معاینه می کند وبه این نتیجه می رسد که تمام افراد این روستا دچار عفونت لثه ای می باشند (قیاس - استقرا)

18-روان شناسی را تعریف کند وموضوع آن را بیان کند.(رفتار خروجی،دانستنی ،پرسش شفاهی)

19-رویکرد را تعریف کند وانواع آن را نام ببرد.(رفتار خروجی ،دانستنی،پرسش شفاهی)

20-بر اساس رویکرد زیست شناختی رفتار انسان را تبیین کند.(رفتار خروجی،دانستنی ،پرسش شفاهی)

 

                                                              تهیه کننده :اکرم ایزد خواه سر گروه درس روانشناسی استان مرکزی